بتن

 

آزمایش های انجام شده توسط مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن نشان دهنده مطابقت ماسه تولیدی این شرکت با استاندارد ملی 302 ایران برای ساخت بتن می باشد.

مشخصات فیزیکی این ماسه ها به شرح زیر است:

· دانه بندی

دانه بندی ماسه پیوسته بوده و درصد رد شده از الک 200 کمتر از 2% می باشد و در محدوده استاندارد BS,ASTM و مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمان است.

 

· ضریب نرمی ماسه

بر اساس مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمان ضریب نرمی باید 2.3 تا 3.1 باشد که ضریب نرمی ماسه در حدود 2.5 می باشد.

· ارزش هم ارزی ماسه(SE)

ارزش هم ارزی ماسه بالاتر از 93% است که با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر خواهد بود.