تاییدیه سمنت مورتار

در ادامه تاییدیه های مراکز مختلف در زمینه سمنت مورتار که از محصولات شرکت ما استفاده نموده اند را مشاهده می کنید:

 

1)

 

 

2)

 

 

3)